Kruit (het; o), mengsel van stoffen met explosieve kracht.

Ruit (de; v), venster dat een nieuwe blik gunt.

K (k), kleur, kennis, kracht.

Kruit is hét Kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie in Nederlandstalig België. Het is een programma van Enabel, gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Als Kenniscentrum voor en door onderzoek, beleid en praktijk, brengt Kruit mensen en ideeën samen.

Samen vormen we een krachtig geheel op zoek naar nieuwe visies, stimulansen en kansen voor meer wereldburgerschap in het onderwijs.

Samen vormen we Kruit.
Wij zijn Kruit.

Een duurzame, inclusieve en rechtvaardige wereld waarin mensen vreedzaam samenleven met mekaar en hun omgeving. Ongeacht hun woonplaats en ongeacht verschillen op vlak van nationaliteit, cultuur, religie of gender. Dat is waar Kruit, samen met haar vele partners, voor staat en gaat.

Kruit zet in op het verankeren en versterken van wereldburgerschapseducatie en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) in het Nederlandstalige onderwijs in België. Omdat we geloven in de kracht van jongeren. Omdat we het belangrijk vinden dat jongeren nadenken over en vormgeven aan een betere mondiale samenleving en toekomst.

Kruit is een kenniscentrum voor en door de sector. Kruit brengt organisaties uit de praktijk-, beleids- en onderzoekswereld samen, stimuleert hen om kennis en expertise uit te wisselen en rolt samen met hen verdiepende partnerschapsprojecten uit.

Kruit is een programma gefinancierd door de Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking. Het programma werd in 1997 opgericht door voormalig Staatssecretaris Reginald Moreels onder de naam Kleur Bekennen / Annoncer la Couleur en maakt sinds 1999 deel uit van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel.

Op 1 september 2019 groeide Kleur Bekennen uit tot Kruit, het kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie in Nederlandstalig België. Waar Kleur Bekennen zich voordien vooral richtte op educatief aanbod en dienstverlening naar scholen, positioneert Kruit zich als een ondersteunend expertisecentrum voor de sector.

Binnen Enabel werkt Kruit nauw samen met haar evenknie Annoncer la Couleur, dat zich inzet voor het bevorderen van wereldburgerschapseducatie in Franstalig België.

Het programma Kruit / Annoncer la Couleur is mogelijk dankzij de financiële steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Wereldburgerschap omvat voor Kruit twee gelijkwaardige pijlers: mondiaal bewustzijn en kritisch burgerschap. Mondiaal bewustzijn verwijst naar het bewustzijn dat mensen wereldwijd met elkaar verbonden zijn, zowel op sociaal, economisch als ecologisch vlak. We maken bovendien allemaal deel uit van de mensheid en samenwerken is nodig om een antwoord te kunnen bieden op de vele mondiale uitdagingen.

Daarnaast is kritisch burgerschap cruciaal: het kunnen en durven bevragen van bestaande regels en machtsrelaties, het erkennen en respecteren van verschillende overtuigingen en perspectieven, geïnformeerd in discussie kunnen en durven gaan.

Wereldburgerschapseducatie is educatie die inzet op deze twee pijlers. Zo wil het leerlingen competenties aanreiken die actief participeren aan de samenleving, zowel lokaal als globaal, mogelijk maken.

In deze visietekst samen ontwikkeld met “Annoncer la Couleur”, onze evenknie in Franstalig België, kaderen we wereldburgerschapseducatie en onze positie als kenniscentrum binnen Enabel.

Kruit zet zich in voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs) van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Deze 17 doelstellingen willen tegen 2030 wereldwijd een einde maken aan armoede, ongelijkheid en honger en willen een duurzame en vreedzame samenleving op aarde mogelijk maken.

Wereldburgerschapseducatie kreeg een sleutelpositie toebedeeld in de Agenda 2030. Ontwikkelingsdoelstelling 4.7 wil ervoor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent wereldburgerschap.

Wereldburgerschapseducatie draagt bij aan de wereldwijde verspreiding van een cultuur van duurzaam en vreedzaam samenleven, vermindert (gender)ongelijkheid en zorgt voor meer mondiale rechtvaardigheid. Daarom is inzetten op wereldburgerschapseducatie niet alleen een finaliteit op zich, maar is het ook een essentiële voorwaarde voor het realiseren van de overige duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Ons team

Ga met ons in gesprek

Ontdek ons volledig team en stel je vraag aan een Kruit-medewerker.