Op 1 april worden wij BeGlobal

BeGlobal is het federale programma voor wereldburgerschapseducatie*.
BeGlobal is deel van Enabel en wordt gefinancierd door de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)

BeGlobal is een kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie dat onderwijsprofessionals en jongeren inspireert, verbindt, uitdaagt en mobiliseert rond ideeën en praktijken voor een duurzamere en rechtvaardigere wereld.

*Wij definiëren wereldburgerschapseducatie (WBE) aan de hand van twee even belangrijke pijlers: het ontwikkelen van mondiaal bewustzijn en het ontwikkelen van kritisch denken. Samen vormen zij de basis voor het aanmoedigen van individueel en collectief engagement voor een rechtvaardigere, inclusievere en duurzamere wereld.

We geloven in de kracht van jongeren die zich bewust zijn van mondiale uitdagingen en van de opportuniteiten die onze globale verbondenheid biedt. Jongeren die kritisch nadenken en individueel en collectief in actie komen voor een solidaire en sociaal rechtvaardige en duurzame toekomst. Dat is wat wij als BeGlobal samen met onze vele partners, nastreven.

Door actief deel te nemen aan de institutionele dialoog, dragen wij bij aan het versterken van een faciliterende omgeving voor wereldburgerschapseducatie (WBE) op nationaal en internationaal niveau.

We doen onderzoek naar ideeën en praktijken binnen wereldburgerschapseducatie. We delen de resultaten ervan via diverse kanalen en formaten zoals publicaties, conferenties, opleidingen, innovatief educatief materiaal, enz.

We inspireren onderwijsprofessionals via tools, opleidingen, netwerking en evenementen. Met als doel WBE te verankeren binnen de schoolwereld, stimuleren we de kritische reflectie, de uitwisseling en de samenwerking tussen de verschillende WBE-actoren.

Meer in het algemeen laten wij jongeren kennismaken met de complexiteit van mondiale uitdagingen en onderlinge afhankelijkheidsrelaties en werken we op opportuniteiten om zich individueel en collectief te engageren.

De 2 kernwaarden voor WBE van BeGlobal:

    1. Kritische WBE: WBE als een educatie die individuen moet emanciperen en hen moet leren vanzelfsprekendheden waarmee zij worden geconfronteerd te deconstrueren. Dit gebeurt door de nadruk te leggen op een open WBE, gericht op de dialoog tussen verschillende opvattingen over wereldburgerschap en op de verschillende mogelijke antwoorden op mondiale uitdagingen.
    2. WBE gericht op mondiale rechtvaardigheid: WBE wordt beschouwd als een pedagogisch instrument dat het mogelijk maakt mondiale vraagstukken en onderlinge afhankelijkheidsrelaties te begrijpen vanuit het oogpunt van sociale rechtvaardigheid door de historische, sociale, economische, technische en politieke wortels ervan te traceren.

Kruit is een programma gefinancierd door de Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking. Het programma werd in 1997 opgericht door voormalig Staatssecretaris Reginald Moreels onder de naam Kleur Bekennen / Annoncer la Couleur en maakt sinds 1999 deel uit van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel.

Op 1 september 2019 groeide Kleur Bekennen uit tot Kruit, het kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie in Nederlandstalig België. Waar Kleur Bekennen zich voordien vooral richtte op educatief aanbod en dienstverlening naar scholen, positioneert Kruit zich als een ondersteunend expertisecentrum voor de sector.

Binnen Enabel werkt Kruit nauw samen met haar evenknie Annoncer la Couleur, dat zich inzet voor het bevorderen van wereldburgerschapseducatie in Franstalig België.

Het programma Kruit / Annoncer la Couleur is mogelijk dankzij de financiële steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Wereldburgerschap omvat voor Kruit twee gelijkwaardige pijlers: mondiaal bewustzijn en kritisch burgerschap. Mondiaal bewustzijn verwijst naar het bewustzijn dat mensen wereldwijd met elkaar verbonden zijn, zowel op sociaal, economisch als ecologisch vlak. We maken bovendien allemaal deel uit van de mensheid en samenwerken is nodig om een antwoord te kunnen bieden op de vele mondiale uitdagingen.

Daarnaast is kritisch burgerschap cruciaal: het kunnen en durven bevragen van bestaande regels en machtsrelaties, het erkennen en respecteren van verschillende overtuigingen en perspectieven, geïnformeerd in discussie kunnen en durven gaan.

Wereldburgerschapseducatie is educatie die inzet op deze twee pijlers. Zo wil het leerlingen competenties aanreiken die actief participeren aan de samenleving, zowel lokaal als globaal, mogelijk maken.

In deze visietekst samen ontwikkeld met “Annoncer la Couleur”, onze evenknie in Franstalig België, kaderen we wereldburgerschapseducatie en onze positie als kenniscentrum binnen Enabel.

Kruit zet zich in voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs) van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Deze 17 doelstellingen willen tegen 2030 wereldwijd een einde maken aan armoede, ongelijkheid en honger en willen een duurzame en vreedzame samenleving op aarde mogelijk maken.

Wereldburgerschapseducatie kreeg een sleutelpositie toebedeeld in de Agenda 2030. Ontwikkelingsdoelstelling 4.7 wil ervoor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent wereldburgerschap.

Wereldburgerschapseducatie draagt bij aan de wereldwijde verspreiding van een cultuur van duurzaam en vreedzaam samenleven, vermindert (gender)ongelijkheid en zorgt voor meer mondiale rechtvaardigheid. Daarom is inzetten op wereldburgerschapseducatie niet alleen een finaliteit op zich, maar is het ook een essentiële voorwaarde voor het realiseren van de overige duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Ons team

Ga met ons in gesprek

Ontdek ons volledig team en stel je vraag aan een Kruit-medewerker.